Scroll Top

Macherey-Nagel

ŠIROKA PALETA PROIZVODA ZA FILTRACIJU, ANALIZU VODE, HROMATOGRAFIJU I BIOANALIZU, BRZI TESTOVI

Filter papiri i blokovski papiri, filteri za šprice, membranski filteri, ekstrakcijski tulci

Jednostavni testovi: test trakice za polukvantitativno određivanje brojnih parametara.

Analiza vode:

  • Visocolor paleta proizvoda: pouzdane, sigurne i jednostavne analize vode i tla po kolorimetrijskom principu (setovi za analizu vode i tla).
  • Nanocolor paleta proizvoda: fotometri i spektrofotometri (VIS i UV / VIS), hlor komparatori, brzi kivetni testovi, termoblokovi.

Mikrobiološka istraživanja: luminometri.

Hromatografija: standardi, kolone, viale i čepovi.

Poluautomatski i automatski analizatori urina s kontrolama.

Trakice za testiranje urina.

RNK/DNK test kitovi.