Scroll Top

Analytik Jena

ANALITIČKI INSTRUMENTI VISOKIH PERFORMANSI
 • Atomski apsorpcioni spektrometri (AAS).
 • Induktivno-kuplovana plazma sa spojenim masenim spektrometrom (ICP MS).
 • UV/VIS spektrofotometri.
 • Mjerni sistemi AOX/TOX/EOX.
 • TOC/TNb analizatori.
 • Elementarni analizatori: C/N/S/Cl.
 • Analizatori žive (Hg).
 • Induktivno spregnuta plazma sa optičkim emisionim spektrometrom (ICP-OES).
 • Aparati za pripremu uzoraka (homogenizator, termalni šejker).
 • PCR, qPCR.
 • Elektroforeze, Western Blotting.
 • Mikrovolumenski spektrofotometar.
 • Automatizirane platforme za rukovanje tekućinama.
 • Oprema za automatizaciju laboratorija.