Scroll Top
Kemija je zakon!
Nagradni natečaj za osnovne šole

PRAVILNIK NAGRADNEGA NATEČAJA “KEMIJA JE ZAKON 2023/24”

1. Splošne določbe

Organizator nagradnega natečaja »KEMIJA JE ZAKON« je podjetje Mikro+Polo, d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor. Organizator objavlja nagradni natečaj za učenke in učence v slovenskih osnovnih šolah z namenom, da jih dodatno motivira za kemijsko vedo ter na ustvarjalen in tekmovalen način vzpodbudi zanimanje zanjo.

Natečaj poteka na družbenem omrežju Facebook in ni v nobeni smeri povezan s Facebookom, niti v obliki sponzoriranja, niti podpore ali upravljanja.

2. Trajanje nagradnega natečaja

Nagradni natečaj traja od 4. 12. 2023 do vključno 19. 04. 2024.

3. Objava nagradnega natečaja

Nagradni natečaj je objavljen na spletni strani in Facebook strani podjetja Mikro+Polo d.o.o.

4. Pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju

Udeleženci nagradnega natečaja so lahko ekipe iz 7., 8. in 9. razredov slovenskih osnovnih šol, ki v času trajanja natečaja posnamejo videoposnetek kemijskega poskusa po svoji izbiri in ga naložijo na Facebook stran podjetja Mikro+Polo d.o.o. V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vsi, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v prejšnjem stavku in se strinjajo s pogoji sodelovanja. Pri natečaju lahko sodeluje več ekip iz istega razreda, a v tem primeru člani ene ekipe ne smejo sodelovati v več ekipah.

Pod pojmom »udeleženci« se razume skupina osnovnošolcev iz istega razreda (ali dveh razredov – paralelk, če imajo skupni pouk kemije oz. naravoslovja), ki sodelujejo v natečaju kot ekipa z najmanj tremi (3) člani. Ekipo mora nadzorovati mentor (učitelj/-ica kemije ali pooblaščeni laborant), ki pa pri kemijskem poskusu ne sme sodelovati. Ob tem mentor v celoti prevzema odgovornost za uporabo snovi, materialov, kemikalij in uporabljenih postopkov ter za varnost prisotnih pri izvajanju kemijskih poskusov.

5. Pravila natečaja

Udeleženci nagradnega natečaja izberejo poljubno tematiko za kemijski poskus, ga izvedejo in posnamejo ter videoposnetek pravilno naložijo na Facebook stran podjetja Mikro+Polo d.o.o. ali ga v elektronski obliki pošljejo na e-naslov podjetja: marketing@mikro-polo.si. Nabor kemijskih poskusov ni omejen, pri čemer je potrebno dosledno upoštevati načela kemijske varnosti, ki vključujejo oceno in obvladovanje tveganj pri ravnanju s kemikalijami in proizvodi, ki so lahko nevarni. To pomeni tudi upoštevanje nevarnih lastnosti snovi, navodil za varno in odgovorno uporabo teh snovi, dosledno uporabo zaščitnih sredstev ter ustrezno odstranjevanje odpadnih snovi.

Uporaba kemikalij blagovne znamke Pregl Chemicals vam prinese dodatno točko. V kolikor boste v poskusu uporabili kemikalije blagovne znamke Pregl Chemicals, vam izbrane kemikalije tudi podarimo. Na e-naslov marketing@mikro-polo.si nam sporočite željene kemikalije in njihovo količino. Kemikalije med katerimi lahko izbirate najdete v spletni trgovini Mikro+Polo Market oziroma so navedene tukaj:

Videoposnetek mora celovito in jasno predstaviti kemijski poskus od začetka do konca. Videoposnetku je potrebno dodati naslov in kratek teoretičen opis poskusa. Priporočamo, da dolžina videoposnetka ne presega 3 minut. V primeru, da je videoposnetek opremljen z glasbo, je potrebno upoštevati zaščito glasbenih avtorskih pravic. V videoposnetku ali spremnem besedilu je potrebno navesti šolo, razred in oddelek.

6. Glasovanje

Organizator bo vse videoposnetke, ki bodo izpolnjevali pogoje nagradnega natečaja in jih bodo udeleženci pravilno naložili na Facebook zid podjetja Mikro+Polo d.o.o. ali poslali po elektronski pošti, delil na svoji Facebook strani. Za videoposnetke bo mogoče glasovati tako, da obiskovalci Facebook strani oddajo svoj glas s všečkom (like) pod objavo posameznega videoposnetka. Všečki videoposnetka, ki ga udeleženci objavijo na Facebook zidu podjetja Mikro+Polo d.o.o. in všečki enakega videoposnetka, ki ga Mikro+Polo d.o.o. ponovno deli na svojem zidu, se seštejejo. Upoštevajo se vsi všečki, oddani v času trajanja nagradnega natečaja.

7. Izbor zmagovalca

Videoposnetki, ki bodo pravilno naloženi na Facebook stran podjetja Mikro+Polo d.o.o., se bodo ocenjevali po dveh enakovrednih kriterijih:

 • glasovih, oddanih preko družbenega omrežja Facebook in
 • točkah strokovne žirije podjetja Mikro+Polo d.o.o.

Za glasove na omrežju Facebook šteje število všečkov (likes) pri posameznem videoposnetku, ki izpolnjuje vse pogoje tega natečaja. Glasovi na Facebooku pomenijo 50 % končne skupne ocene.

Drugi del glasovanja bo izvedla strokovna žirija podjetja Mikro+Polo d.o.o., ki bo prejete videoposnetke ocenila po strokovnih kriterijih. Glasovi strokovne žirije pomenijo 50 % končne skupne ocene.

Kriteriji, po katerih bo strokovna žirija ocenjevali videoposnetke so:

 • izvirnost,
 • postopek,
 • rezultat,
 • varnost,
 • timsko delo,
 • teorija in spremni opis poskusa,
 • scenarij in režija,
 • kvaliteta videoposnetka.

Strokovna žirija bo najpozneje v 14 dneh po koncu natečaja na osnovi kriterijev izbora razglasila vrstni red natečaja. Strokovna žirija svoje odločitve ni dolžna obrazložiti, njena odločitev je dokončna in se nanjo ni moč pritožiti.

8. Nagrade

Prva nagrada

Ekipa, ki bo v seštevku obeh ocenjevalnih kriterijev zbrala največ točk, bo osvojila prvo nagrado – celodnevno vstopnico s kosilom za termalni park AQUALUNA in promocijske majice podjetja Mikro+Polo, d.o.o. za vse učenke in učence razreda, za katerega so tekmovali. Nagrada pripada tudi razredniku in mentorju nagrajenega razreda. Šola, iz katere bo nagrajeni razred, bo prejela paket kemikalij blagovne znamke Pregl Chemicals in bon za nakup laboratorijskega materiala v spletni aplikaciji Market v vrednosti neto 200 EUR, z veljavnostjo do konca koledarskega leta 2024.

Druga nagrada

Ekipa, ki bo po obeh ocenjevalnih kriterijih na skupnem drugem mestu, bo prejela promocijske majice podjetja Mikro+Polo, d.o.o. za vse učenke in učence razreda, za katerega so tekmovali. Nagrada pripada tudi razredniku in mentorju nagrajenega razreda. Šola, iz katere bo nagrajeni razred, bo prejela paket kemikalij blagovne znamke Pregl Chemicals in bon za nakup laboratorijskega materiala v spletni aplikaciji Market v vrednosti neto 100 EUR, z veljavnostjo do konca koledarskega leta 2024.

Tretja nagrada

Ekipa, ki bo po obeh ocenjevalnih kriterijih na skupnem tretjem mestu, bo prejela promocijske majice podjetja Mikro+Polo, d.o.o. za vse učenke in učence razreda, za katerega so tekmovali. Nagrada pripada tudi razredniku in mentorju nagrajenega razreda. Šola, iz katere bo nagrajeni razred, bo prejela paket kemikalij blagovne znamke Pregl Chemicals in bon za nakup laboratorijskega materiala v spletni aplikaciji Market v vrednosti neto 50 EUR, z veljavnostjo do konca koledarskega leta 2024.

Nagrade za vse sodelujoče ekipe

Vse šole, ki bodo pri natečaju pravilno sodelovale s vsaj enim videoposnetkom, bodo prejele 10 % popusta za enkraten nakup v spletni aplikaciji Market, z veljavnostjo do konca koledarskega leta 2024.

9. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo objavljeni najpozneje 14 dni po zaključku nagradnega natečaja na Facebook strani podjetja Mikro+Polo d.o.o.

Za prejem nagrad so nagrajene ekipe dolžne sporočiti svoj naslov, na katerega jim bomo nagrade poslali. Nagrade lahko nagrajene ekipe dvignejo tudi na sedežu podjetja na Zagrebški cesti 22, 2000 Maribor, Oddelek marketinga.

Nagrade bodo podeljene najkasneje do konca šolskega leta 2023/24.

Izid podelitve je dokončen, pritožbe nanj niso možne. Nagrade ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo.

10. Strokovna žirija nagradnega natečaja

Strokovno žirijo za nadzor podelitve nagrad sestavljajo:

 • Sanela German – predsednica žirije
 • Jan Robin, član žirije,
 • Breda Kodba – članica žirije
 • Marko Hanc – član žirije
 • Dejan Hojnik – član žirije

Pri ocenjevanju in ugotavljanju nagrajencev bodo prisotni vsi člani strokovne žirije.

11. Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator nagradnega natečaja Mikro+Polo d.o.o. se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in da jih bo uporabljal izključno za namene nagradnega natečaja.

Udeleženci nagradnega natečaja z dopisanimi osebnimi podatki dajejo organizatorju osebno privoljenje, da se njihovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe tega nagradnega natečaja in drugega obveščanja v zvezi z novostmi podjetja Mikro+Polo d.o.o.

12. Ostale določbe

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja Mikro+Polo d.o.o. in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook, ne glede na razloge za nedelovanje, izpad električne energije ali druge tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook, kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpeli zaradi sodelovanja ter kakršne koli posledice ob uporabi nagrad.

Udeleženci nagradnega natečaja organizatorju neodplačno, nepreklicno in časovno ter krajevno neomejeno dovoljujejo uporabo naloženih videoposnetkov za akcije tržnega komuniciranja v vseh javnih medijih.

Udeleženci nagradnega natečaja se obvezujejo, da naloženi videoposnetki ne kršijo avtorskih pravic tretjih oseb. Organizator ima pravico iz natečaja in glasovanja izločiti katerokoli videoposnetek, za katerega oceni, da krši pravice tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradnega natečaja ter se zavezuje, da bo vse spremembe sproti objavljal na Facebook strani.

13. Uporaba pravilnika

Pravilnik je obvezujoč za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z natečajem in izdajo nagrad, ter za udeležence, ki z izpolnitvijo podatkov priznavajo ta pravilnik in se obvezujejo, da ga bodo upoštevali. Pravilnik in pogoji nagradnega natečaja so v času trajanja nagradnega natečaja v celoti na vpogled na spletni strani. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna izključno strokovna žirija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila lahko imenuje in pooblasti odvetnika.

14. Reševanje sporov

V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradnim natečajem, je pristojno sodišče v Mariboru.

15. Veljavnost pravilnika

Pravilnik prične veljati s 4. 12. 2023.

V Mariboru, 04. 12. 2023.

Mikro+Polo, d.o.o.